2008 Strictly Sail Chicago

ChicagoPG113b
John Burnham
ChicagoPG117
Kathy Gregory
ChicagoPG110
John Burnham
ChicagoPG152
John Burnham
ChicagoPG135
John Burnham
ChicagoPG147
John Burnham
ChicagoPG156
John Burnham
ChicagoPG158
John Burnham
ChicagoPG185
John Burnham